Box subskrypcyjny z polskimi kosmetykami w Holandii

0 0.00  Cart

Brak produktów w koszyku.

Natur Beauty Box © Copyright 2022 – All rights reserved

Klauzula informacyjna RODO sklepu internetowego

Natur Beauty Box

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Natalia Pawłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natur Beauty Box Pottbeckerstraat 66, 5935TD Steyl, The Netherlands, KvK 86463179, BTW NL004252417B58, adres poczty elektronicznej: info@naturbeautybox.com. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw użytkownika wskazany jest kontakt do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji: adres e-mail: info@naturbeautybox.com lub pisemnie na adres: Natur Beauty Box Pottbeckerstraat 66, 5935TD Steyl, The Netherlands.
 3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej,
 • wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży,
 • zaoferowania produktów i usług jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego oraz dobierania ich pod kątem potrzeb użytkownika, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na ocenie niektórych cech użytkownika na podstawie danych osobowych użytkownika, analizie jego preferencji i dostosowywaniu świadczonych usług do jego profilu. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której użytkownik jest stroną lub podjęcia przez użytkownika żądania realizacji działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą ww przetwarzania jest:
 • uprzednia zgoda Usługobiorcy, Klienta lub potencjalnego Klienta,
 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora);
 1. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 2. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy w celu konieczności realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej;
 3. W czasie przetwarzania danych osobowych użytkownika stosowane będą następujące zasady:
 • Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 • Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele;
 • Adekwatności – przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 • Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 • Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;
 • Integralności i poufności danych – dane użytkownika są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami;
 1.  Jako podmiot danych użytkownik ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych użytkownika narusza przepisy RODO;
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie którego dane użytkownika przestaną być przetwarzane w celach określonych powyżej w punkcie 3 oraz punkcie 4, z wyłączeniem sytuacji, w której w stosunku do użytkownika danych przysługują prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów użytkownika, praw i wolności, w szczególności w ramach prawnie uzasadnionego interesu firmy;
 3. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez:
 • okres realizacji prawnie uzasadnionego obowiązku wynikającego z zawartej umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania użytkownikowi bezpośrednio naszych produktów i usług;
 • dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przetwarzane do momentu, aż użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 1. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dla potencjalnego Klienta.